จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด สมุทรสงคราม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด สมุทรสงคราม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด สมุทรสงคราม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮิร์บ แอนด์ สไปซ์ แลนด์ สมุทรสงคราม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
5 บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด สมุทรสงคราม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
6 จ.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2555
7 บริษัท เจเนอรัล เซอร์วิส อิเล็คทริค (2003) จำกัด สมุทรสงคราม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
8 อบต.บางนางลี่ สมุทรสงคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
9 อบต.บางพรม สมุทรสงคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
10 อบต.บ้านปรก สมุทรสงคราม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดสมุทรสงคราม

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
4 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮิร์บ แอนด์ สไปซ์ แลนด์
จังหวัด สมุทรสงคราม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
6 ชื่อหน่วยงาน จ.สมุทรสงคราม
จังหวัด สมุทรสงคราม
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2555
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เจเนอรัล เซอร์วิส อิเล็คทริค (2003) จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
8 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางนางลี่
จังหวัด สมุทรสงคราม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
9 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางพรม
จังหวัด สมุทรสงคราม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านปรก
จังหวัด สมุทรสงคราม
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210