จังหวัดตราด

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 อบจ.ตราด ตราด พระปกเกล้า 2560
2 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ตราด ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
3 บริษัท สมิงฟูดส์ จำกัด ตราด ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
4 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ตราด ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
5 อบต.เกาะกูด ตราด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
6 อบต.แหลมกลัด ตราด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
7 โรงพยาบาลตราด ตราด บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
8 บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ตราด ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
9 อบจ.ตราด ตราด พระปกเกล้า 2554
10 อบต.แหลมกลัด ตราด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดตราด

1 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ตราด
จังหวัด ตราด
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด
จังหวัด ตราด
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สมิงฟูดส์ จำกัด
จังหวัด ตราด
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด
จังหวัด ตราด
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
5 ชื่อหน่วยงาน อบต.เกาะกูด
จังหวัด ตราด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
6 ชื่อหน่วยงาน อบต.แหลมกลัด
จังหวัด ตราด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
7 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลตราด
จังหวัด ตราด
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
จังหวัด ตราด
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
9 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ตราด
จังหวัด ตราด
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.แหลมกลัด
จังหวัด ตราด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210