จังหวัดลพบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 หน่วยไตเทียม กองอายุรกรรม โรงพยาบาลอานันทมหิดล กองทัพบก ลพบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
2 เทศบาลตำบลเขาพระงาม ลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 เทศบาลตำบลเขาพระงาม ลพบุรี United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2560
4 เทศบาลตำบลเขาพระงาม ลพบุรี พระปกเกล้า 2560
5 เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ลพบุรี พระปกเกล้า 2560
6 เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
7 โรงพยาบาลลำสนธิ สำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข ลพบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
8 กองสูตินรีเวช โรงพยาบาลอานันทมหิดล กองทัพบก ลพบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
9 บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด ลพบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
10 บริษัท ลพบุรีสตาร์ช จำกัด ลพบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559

จังหวัดลพบุรี

1 ชื่อหน่วยงาน หน่วยไตเทียม กองอายุรกรรม โรงพยาบาลอานันทมหิดล กองทัพบก
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาพระงาม
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาพระงาม
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาพระงาม
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำสนธิ สำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
8 ชื่อหน่วยงาน กองสูตินรีเวช โรงพยาบาลอานันทมหิดล กองทัพบก
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ลพบุรีสตาร์ช จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210