จังหวัดน่าน

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 อบต.เปือ น่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
2 เทศบาลตำบลเวียงสา น่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 เทศบาลตำบลเวียงสา น่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
4 เทศบาลตำบลเวียงสา น่าน พระปกเกล้าทองคำ 2559
5 บริษัท สบามนิสสันเมืองน่าน จำกัด น่าน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
6 เทศบาลตำบลเวียงสา น่าน พระปกเกล้า 2558
7 อบต.นาทะนุง น่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
8 อบต.นาเหลือง น่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
9 อบต.ส้าน น่าน พระปกเกล้าทองคำ 2557
10 เทศบาลตำบลเวียงสา น่าน พระปกเกล้า 2557

จังหวัดน่าน

1 ชื่อหน่วยงาน อบต.เปือ
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงสา
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงสา
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงสา
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สบามนิสสันเมืองน่าน จำกัด
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
6 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงสา
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
7 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาทะนุง
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
8 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาเหลือง
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
9 ชื่อหน่วยงาน อบต.ส้าน
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2557
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงสา
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210