ภาคเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
71 บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
72 บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
73 บริษัท ด็อกเตอร์อลิซกรุ๊ป จำกัด ลำปาง บรรษัทภิบาลดีเด่น 2559
74 บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
75 บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
76 บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
77 บริษัท ยามานิชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
78 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
79 บริษัท อิเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
80 บริษัท เชอวาล เทคโนโลยี่ จำกัด เชียงใหม่ บรรษัทภิบาลดีเด่น 2559

ภาคเหนือ

71 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
72 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
73 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ด็อกเตอร์อลิซกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
74 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
75 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
76 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
77 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยามานิชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
78 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
79 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อิเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
80 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เชอวาล เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th