จังหวัดสุรินทร์

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 อบต.หนองสนิท สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
2 อบต.หนองอียอ สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าตูม กระทรวงสาธารณะสุข สุรินทร์ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
4 อบต.หนองสนิท สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
5 เทศบาลตำบลเมืองแก สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
6 โรงพยาบาลสังขะ กระทรวงสาธารณะสุข สุรินทร์ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
7 บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด สุรินทร์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
8 เทศบาลตำบลท่าตูม สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
9 อบจ.สุรินทร์ สุรินทร์ พระปกเกล้า 2557
10 อบต.หนองอียอ สุรินทร์ พระปกเกล้า 2557

จังหวัดสุรินทร์

1 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองสนิท
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองอียอ
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าตูม กระทรวงสาธารณะสุข
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองสนิท
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเมืองแก
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสังขะ กระทรวงสาธารณะสุข
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
8 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าตูม
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
9 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองอียอ
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210