ภาคใต้

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยะลา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
2 บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด ยะลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 บริษัท ชูทองการบัญชีธุรกิจและกฎหมาย 1998 จำกัด นครศรีธรรมราช ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
4 บริษัท ชูเกียรติคาร์ (1998) จำกัด ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
5 บริษัท ชูเกียรติยนต์ จำกัด ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
6 บริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด ตรัง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
7 บริษัท ตันหยงโฮเต็ล จำกัด นราธิวาส ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
8 บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด ตรัง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
9 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด สุราษฎร์ธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
10 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด นครศรีธรรมราช ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560

ภาคใต้

1 ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
จังหวัด ยะลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชูทองการบัญชีธุรกิจและกฎหมาย 1998 จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชูเกียรติคาร์ (1998) จำกัด
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชูเกียรติยนต์ จำกัด
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ตันหยงโฮเต็ล จำกัด
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210