จังหวัดนราธิวาส

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท ตันหยงโฮเต็ล จำกัด นราธิวาส ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร นราธิวาส บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
3 บริษัท ตันหยงโฮเต็ล จำกัด นราธิวาส ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
4 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมพัฒนาที่ดิน นราธิวาส บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
5 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 กรมปศุสัตว์ นราธิวาส บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
6 โรงพยาบาลตากใบ นราธิวาส บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
7 โรงพยาบาลตากใบ นราธิวาส บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
8 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
9 อบต.มะนังตายอ นราธิวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
10 เทศบาลตำบลปาเสมัส นราธิวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดนราธิวาส

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ตันหยงโฮเต็ล จำกัด
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ตันหยงโฮเต็ล จำกัด
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมพัฒนาที่ดิน
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
5 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 กรมปศุสัตว์
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
6 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลตากใบ
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
7 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลตากใบ
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
8 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
9 ชื่อหน่วยงาน อบต.มะนังตายอ
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปาเสมัส
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210