จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 เทศบาลตำบลท่าคันโท กาฬสินธุ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ พระปกเกล้า 2560
3 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
4 เทศบาลเมืองบัวขาว กาฬสินธุ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
5 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
6 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ พระปกเกล้า 2559
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนประเสริฐบริการ กาฬสินธุ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
8 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ พระปกเกล้า 2558
9 อบต.โพนงาม กาฬสินธุ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
10 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ พระปกเกล้าทองคำ 2557

จังหวัดกาฬสินธุ์

1 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าคันโท
จังหวัด กาฬสินธุ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด กาฬสินธุ์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด กาฬสินธุ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบัวขาว
จังหวัด กาฬสินธุ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด กาฬสินธุ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด กาฬสินธุ์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนประเสริฐบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
8 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด กาฬสินธุ์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
9 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพนงาม
จังหวัด กาฬสินธุ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด กาฬสินธุ์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2557

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210