จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 อบต.ท่างาม สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
2 สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี สิงห์บุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
3 อบต.ท่างาม สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
4 อบต.ท่างาม สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
5 อบต.ท่างาม สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
6 บริษัท ส่งเสริม คอมเมอร์เชียล รีฟรีเจอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สิงห์บุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
7 สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี สิงห์บุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สิงห์บุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
9 อบจ.สิงห์บุรี สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
10 อบต.ท่างาม สิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดสิงห์บุรี

1 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่างาม
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่างาม
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่างาม
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
5 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่างาม
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ส่งเสริม คอมเมอร์เชียล รีฟรีเจอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
7 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
8 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
9 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สิงห์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่างาม
จังหวัด สิงห์บุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210