จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 อบจ.กำแพงเพชร กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
2 อบต.คลองน้ำไหล กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 อบต.นครชุม กำแพงเพชร พระปกเกล้า 2560
4 อบต.นครชุม กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
6 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กรมการข้าว กำแพงเพชร บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชร อินดัสเตรียล เซอร์วิส กำแพงเพชร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
8 อบต.วังหามแห กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
9 อบต.หนองหลวง กำแพงเพชร พระปกเกล้า 2559
10 อบต.หนองหลวง กำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

จังหวัดกำแพงเพชร

1 ชื่อหน่วยงาน อบจ.กำแพงเพชร
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองน้ำไหล
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.นครชุม
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน อบต.นครชุม
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กรมการข้าว
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชร อินดัสเตรียล เซอร์วิส
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังหามแห
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองหลวง
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองหลวง
จังหวัด กำแพงเพชร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210