จังหวัดอ่างทอง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 อบต.เอกราช อ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
2 เทศบาลตำบลทางพระ อ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
4 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
5 เทศบาลตำบลโพสะ อ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
6 บริษัท พัฒนาภัณฑ์เซ,,แอนด์เซอร์วิส จำกัด อ่างทอง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
7 บริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด อ่างทอง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
8 เทศบาลตำบลโพสะ อ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
9 อบจ.อ่างทอง อ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
10 อบจ.อ่างทอง อ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดอ่างทอง

1 ชื่อหน่วยงาน อบต.เอกราช
จังหวัด อ่างทอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทางพระ
จังหวัด อ่างทอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
จังหวัด อ่างทอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพสะ
จังหวัด อ่างทอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พัฒนาภัณฑ์เซ,,แอนด์เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด อ่างทอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
จังหวัด อ่างทอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
8 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพสะ
จังหวัด อ่างทอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
9 ชื่อหน่วยงาน อบจ.อ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
10 ชื่อหน่วยงาน อบจ.อ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210