จังหวัดสงขลา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท สยามคลาสสิค บิซ เซิร์ฟ จำกัด สงขลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สงขลา องค์กรโปร่งใส 2560
3 บริษัท ไทยอินเตอร์ ฟิชเชอรี่เทรดดิ้ง จำกัด สงขลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
4 อบจ.สงขลา สงขลา พระปกเกล้า 2560
5 อบจ.สงขลา สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
6 อบต.ปริก สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
7 อบต.เทพา สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
8 เทศบาลตำบลคลองแงะ สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
9 เทศบาลตำบลคลองแงะ สงขลา พระปกเกล้า 2560
10 เทศบาลตำบลควนเนียง สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560

จังหวัดสงขลา

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามคลาสสิค บิซ เซิร์ฟ จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยอินเตอร์ ฟิชเชอรี่เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สงขลา
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สงขลา
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน อบต.ปริก
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน อบต.เทพา
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
8 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองแงะ
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
9 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองแงะ
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลควนเนียง
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210