จังหวัดแพร่

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ จำกัด แพร่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท ไทยเอเซีย ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด แพร่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 อบจ.แพร่ แพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
4 อบต.ต้าผามอก แพร่ พระปกเกล้า 2560
5 อบต.ต้าผามอก แพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
6 อบต.ต้าผามอก แพร่ พระปกเกล้า 2559
7 บริษัท วิริยะ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แพร่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
8 บริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด แพร่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
9 อบจ.แพร่ แพร่ พระปกเกล้า 2558
10 อบต.หัวเมือง แพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557

จังหวัดแพร่

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ จำกัด
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยเอเซีย ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แพร่
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน อบต.ต้าผามอก
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน อบต.ต้าผามอก
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน อบต.ต้าผามอก
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วิริยะ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
9 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แพร่
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.หัวเมือง
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210