ภาคเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
61 เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย พระปกเกล้า 2560
62 เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
63 เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
64 เทศบาลเมืองแม่เหียะ เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2560
65 เทศบาลเมืองแม่เหียะ เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
66 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กองทัพบก ลำปาง บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
67 โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานปรลัดกระทรวงสาธารณสุข ลำปาง บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
68 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
69 งานบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
70 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559

ภาคเหนือ

61 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
62 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
63 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองลำพูน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
64 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองแม่เหียะ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
65 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองแม่เหียะ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
66 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กองทัพบก
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
67 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานปรลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
68 ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
69 ชื่อหน่วยงาน งานบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
70 ชื่อหน่วยงาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210