จังหวัดยโสธร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาเรืองชัย ยโสธร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
2 บริษัท ร่วมมิตรออโตเทค จำกัด ยโสธร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
3 บริษัท ยโสธรวู๊ดชิพ จำกัด ยโสธร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโสธร แทรคเตอร์ ยโสธร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
5 อบต.ทุ่งมน ยโสธร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
6 อบต.หนองหมี ยโสธร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
7 เทศบาลตำบลศรีแก้ว ยโสธร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
8 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ยโสธร SET Award 2555
9 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ยโสธร SET Award 2555
10 บริษัท บิ๊กแคท มาร์ท จำกัด ยโสธร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555

จังหวัดยโสธร

1 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาเรืองชัย
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ร่วมมิตรออโตเทค จำกัด
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยโสธรวู๊ดชิพ จำกัด
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
4 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโสธร แทรคเตอร์
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
5 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทุ่งมน
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
6 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองหมี
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีแก้ว
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2555
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2555
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บิ๊กแคท มาร์ท จำกัด
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210