จังหวัดยโสธร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาเรืองชัย ยโสธร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
2 บริษัท ร่วมมิตรออโตเทค จำกัด ยโสธร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
3 บริษัท ยโสธรวู๊ดชิพ จำกัด ยโสธร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโสธร แทรคเตอร์ ยโสธร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
5 อบต.ทุ่งมน ยโสธร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
6 อบต.หนองหมี ยโสธร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
7 เทศบาลตำบลศรีแก้ว ยโสธร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
8 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ยโสธร SET Award 2555
9 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ยโสธร SET Award 2555
10 บริษัท บิ๊กแคท มาร์ท จำกัด ยโสธร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555

จังหวัดยโสธร

1 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาเรืองชัย
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ร่วมมิตรออโตเทค จำกัด
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยโสธรวู๊ดชิพ จำกัด
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
4 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโสธร แทรคเตอร์
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
5 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทุ่งมน
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
6 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองหมี
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีแก้ว
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2555
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2555
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บิ๊กแคท มาร์ท จำกัด
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th