จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา จรรยาบรรณดีเด่น 2560
3 อบต.เสม็ดใต้ ฉะเชิงเทรา พระปกเกล้า 2560
4 บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
5 บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
6 บริษัท ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
7 บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
8 บริษัท ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
9 บริษัท ลินเทค (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
10 บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิงเต็มส์ จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559

จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.เสม็ดใต้
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ลินเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิงเต็มส์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210