จังหวัดหนองคาย

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด หนองคาย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด หนองคาย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
3 บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด หนองคาย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
4 บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด หนองคาย บรรษัทภิบาลดีเด่น 2557
5 โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
6 บริษัท คูโบต้าเจียงหนองคาย จำกัด หนองคาย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
7 บริษัท เจียง ฮอนด้า หนองคาย จำกัด หนองคาย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
8 บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด หนองคาย บรรษัทภิบาลดีเด่น 2556
9 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย หนองคาย บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
10 อบต.หินโงม หนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดหนองคาย

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2557
5 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองคาย
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท คูโบต้าเจียงหนองคาย จำกัด
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เจียง ฮอนด้า หนองคาย จำกัด
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2556
9 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.หินโงม
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210