จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 อบต.โนนแดง ชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
2 เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
3 บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด ชัยภูมิ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
4 อบต.ท่ามะไฟหวาน ชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
5 เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
6 เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
7 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ชัยภูมิ บรรษัทภิบาลดีเด่น 2554
8 อบต.กุดน้ำใส ชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
9 อบต.ดงบัง ชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
10 อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดชัยภูมิ

1 ชื่อหน่วยงาน อบต.โนนแดง
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
4 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่ามะไฟหวาน
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
6 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2554
8 ชื่อหน่วยงาน อบต.กุดน้ำใส
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
9 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดงบัง
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านค่าย
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210