จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด หนองบัวลำภู ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 เทศบาลตำบลหัวนา หนองบัวลำภู พระปกเกล้า 2560
3 เทศบาลตำบลนามะเฟือง หนองบัวลำภู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
4 บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด หนองบัวลำภู ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
5 บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด หนองบัวลำภู ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
6 อบต.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
7 เทศบาลตำบลฝั่งแดง หนองบัวลำภู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
8 เทศบาลตำบลนามะเฟือง หนองบัวลำภู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
9 บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด หนองบัวลำภู บรรษัทภิบาลดีเด่น 2553
10 อบต.นาคำไฮ หนองบัวลำภู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดหนองบัวลำภู

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด
จังหวัด หนองบัวลำภู
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหัวนา
จังหวัด หนองบัวลำภู
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนามะเฟือง
จังหวัด หนองบัวลำภู
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด
จังหวัด หนองบัวลำภู
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด
จังหวัด หนองบัวลำภู
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
6 ชื่อหน่วยงาน อบต.ศรีบุญเรือง
จังหวัด หนองบัวลำภู
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฝั่งแดง
จังหวัด หนองบัวลำภู
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
8 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนามะเฟือง
จังหวัด หนองบัวลำภู
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด
จังหวัด หนองบัวลำภู
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2553
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาคำไฮ
จังหวัด หนองบัวลำภู
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210