จังหวัดเชียงราย

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชียงราย บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
2 อบต.สันติสุข เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 เทศบาลตำบลงิ้ว เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
4 เทศบาลตำบลหงาว เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
5 เทศบาลตำบลเวียงเทิง เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
6 เทศบาลตำบลแม่จัน เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
7 เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย พระปกเกล้า 2560
8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 กรมปศุสัตว์ เชียงราย บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
9 อบต.ดอยงาม เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
10 อบต.สันกลาง เชียงราย พระปกเกล้า 2559

จังหวัดเชียงราย

1 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.สันติสุข
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลงิ้ว
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหงาว
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงเทิง
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่จัน
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
8 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 กรมปศุสัตว์
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดอยงาม
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.สันกลาง
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210