จังหวัดสกลนคร

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด สกลนคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา กองทัพบก สกลนคร บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
3 จ.สกลนคร สกลนคร คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2559
4 บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด สกลนคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
5 จ.สกลนคร สกลนคร คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2558
6 บริษัท ลาวัณย์ การ์เม้นท์ จำกัด สกลนคร ธรรมาภิบาลดีเด่น 2558
7 บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด สกลนคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
8 กลุ่ม Samong Group สกลนคร ช่อสะอาด 2557
9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สกลนคร บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
10 เทศบาลตำบลพังโคน สกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557

จังหวัดสกลนคร

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา กองทัพบก
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน จ.สกลนคร
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน จ.สกลนคร
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2558
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ลาวัณย์ การ์เม้นท์ จำกัด
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2558
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
8 ชื่อหน่วยงาน กลุ่ม Samong Group
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2557
9 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพังโคน
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210