จังหวัดตรัง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด ตรัง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด ตรัง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 บริษัท วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด ตรัง ธรรมาภิบาลดีเด่น 2560
4 เทศบาลนครตรัง ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
5 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรง กระทรวงสาธารณสุข ตรัง บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
6 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลกันตัง กระทรวงสาธารณสุข ตรัง บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
7 จ.ตรัง ตรัง คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2559
8 บริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด ตรัง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
9 บริษัท โตโยต้าเมืองตรังผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ตรัง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
10 เทศบาลตำบลสิเกา ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

จังหวัดตรัง

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครตรัง
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรง กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลกันตัง กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน จ.ตรัง
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยต้าเมืองตรังผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสิเกา
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210