ภาคเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
121 เทศบาลตำบลวังดิน ลำพูน พระปกเกล้า 2559
122 เทศบาลตำบลสันผักหวาน เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
123 เทศบาลตำบลสุเทพ เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
124 เทศบาลตำบลหงาว เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
125 เทศบาลตำบลหนองควาย เชียงใหม่ พระปกเกล้าทองคำ 2559
126 เทศบาลตำบลหนองควาย เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
127 เทศบาลตำบลหนองล่อง ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
128 เทศบาลตำบลหาดกรวด อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
129 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
130 เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

ภาคเหนือ

121 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังดิน
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
122 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันผักหวาน
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
123 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสุเทพ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
124 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหงาว
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
125 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองควาย
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
126 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองควาย
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
127 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองล่อง
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
128 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดกรวด
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
129 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลอุโมงค์
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
130 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210