จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท โชคนำชัย ออโต้เพรสซิ่ง จำกัด สุพรรณบุรี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2560
2 อบต.พลับพลาไชย สุพรรณบุรี พระปกเกล้า 2560
3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
4 ทีมวางแผนจำหน่ายและดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงสาธารณสุข สุพรรณบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
5 ทีมวางแผนจำหน่ายและดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงสาธารณสุข สุพรรณบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
6 บริษัท ซีเอ็นซี ดี-เท็คซ์ จำกัด สุพรรณบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
7 บริษัท โชคนำชัย ออโต้เพรสซิ่ง จำกัด สุพรรณบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
8 บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด สุพรรณบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
9 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ สุพรรณบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
10 อบจ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี พระปกเกล้า 2559

จังหวัดสุพรรณบุรี

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โชคนำชัย ออโต้เพรสซิ่ง จำกัด
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.พลับพลาไชย
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน ทีมวางแผนจำหน่ายและดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน ทีมวางแผนจำหน่ายและดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซีเอ็นซี ดี-เท็คซ์ จำกัด
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โชคนำชัย ออโต้เพรสซิ่ง จำกัด
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สุพรรณบุรี
จังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210