จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด อุตรดิตถ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 อบต.คอรุม อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 อบต.ท่าแฝก อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
4 เทศบาลตำบลป่าเซ่า อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
5 เทศบาลตำบลหาดกรวด อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.แคร์ แอลพีจี อุตรดิตถ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
7 เทศบาลตำบลหาดกรวด อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
8 อบต.หาดสองแคว อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
9 เทศบาลตำบลป่าเซ่า อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
10 บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด อุตรดิตถ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556

จังหวัดอุตรดิตถ์

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.คอรุม
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าแฝก
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าเซ่า
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดกรวด
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.แคร์ แอลพีจี
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดกรวด
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
8 ชื่อหน่วยงาน อบต.หาดสองแคว
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
9 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าเซ่า
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210