จังหวัดนครนายก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 อบต.ท่าทราย นครนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
2 อบต.เกาะหวาย นครนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
3 บริษัท อินโนเฟรช จำกัด นครนายก ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
4 อบต.ทองหลาง นครนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
5 อบต.ท่าทราย นครนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
6 อบต.บ้านพร้าว นครนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
7 โรงพยาบาลนครนายก นครนายก คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
8 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก นครนายก คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
9 อบต.ดอนยอ นครนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
10 อบต.ทองหลาง นครนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดนครนายก

1 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าทราย
จังหวัด นครนายก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.เกาะหวาย
จังหวัด นครนายก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อินโนเฟรช จำกัด
จังหวัด นครนายก
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
4 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทองหลาง
จังหวัด นครนายก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
5 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าทราย
จังหวัด นครนายก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
6 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านพร้าว
จังหวัด นครนายก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
7 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลนครนายก
จังหวัด นครนายก
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
8 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
จังหวัด นครนายก
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
9 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดอนยอ
จังหวัด นครนายก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
10 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทองหลาง
จังหวัด นครนายก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210