จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศรีสะเกษ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
2 ศูนย์ประสานส่งต่องานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขุนหาญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศรีสะเกษ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
3 อบต.โสน ศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
4 เทศบาลตำบลกระหวัน ศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
5 เทศบาลตำบลขุนหาญ ศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
6 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด สำนักงานปรลัดกระทรวงสาธารณสุข ศรีสะเกษ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
8 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
9 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร ศรีสะเกษ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
10 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ พระปกเกล้า 2558

จังหวัดศรีสะเกษ

1 ชื่อหน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมสหกรณ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ประสานส่งต่องานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขุนหาญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.โสน
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกระหวัน
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด สำนักงานปรลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
8 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210