ภาคเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 บริษัท วิภนัย พร็อพเพอร์ตี้ ลำพูน จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
4 บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด อุตรดิตถ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
5 บริษัท ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ จำกัด แพร่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
6 บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
7 บริษัท อีจิซเทค จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
8 บริษัท เชอวาล เทคโนโลยี่ จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
9 บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
10 บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด ลำพูน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560

ภาคเหนือ

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วิภนัย พร็อพเพอร์ตี้ ลำพูน จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ จำกัด
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีจิซเทค จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เชอวาล เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210