จังหวัดชลบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี จรรยาบรรณดีเด่น 2560
2 บริษัท เอส.พี.เค.เครน จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
3 บริษัท โมเดิร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
4 บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
5 บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
6 อบต.พลูตาหลวง ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
7 เทศบาลเมืองบ้านบึง ชลบุรี พระปกเกล้า 2560
8 เทศบาลเมืองบ้านสวน ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
9 เทศบาลเมืองหนองปรือ ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
10 บจก. เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี่ (ประเทศไทย) ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559

จังหวัดชลบุรี

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส.พี.เค.เครน จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โมเดิร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
6 ชื่อหน่วยงาน อบต.พลูตาหลวง
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านบึง
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
8 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
9 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองหนองปรือ
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
10 ชื่อหน่วยงาน บจก. เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี่ (ประเทศไทย)
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210