จังหวัดเลย

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด เลย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 อบต.หนองหญ้าปล้อง เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
3 บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด เลย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
4 อบต.ท่าสวรรค์ เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
5 อบต.หนองหญ้าปล้อง เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
6 เทศบาลตำบลนาด้วง เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
7 เทศบาลตำบลนาอ้อ เลย พระปกเกล้า 2559
8 เทศบาลตำบลนาอ้อ เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
9 บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด เลย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
10 เทศบาลตำบลนาด้วง เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558

จังหวัดเลย

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองหญ้าปล้อง
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
4 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าสวรรค์
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองหญ้าปล้อง
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาด้วง
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาอ้อ
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาอ้อ
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
10 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาด้วง
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210