ภาคเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
161 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.แคร์ แอลพีจี อุตรดิตถ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
162 อบจ.แพร่ แพร่ พระปกเกล้า 2558
163 อบจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
164 อบต.ข่วงเปา เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2558
165 อบต.ช่วงเปา เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
166 อบต.ดอนแก้ว เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
167 อบต.ดอนแก้ว เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2558
168 อบต.บ้านกลาง เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2558
169 อบต.บ้านกลาง เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
170 อบต.ป่าสัก ลำพูน พระปกเกล้า 2558

ภาคเหนือ

161 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.แคร์ แอลพีจี
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
162 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แพร่
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
163 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
164 ชื่อหน่วยงาน อบต.ข่วงเปา
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
165 ชื่อหน่วยงาน อบต.ช่วงเปา
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
166 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดอนแก้ว
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
167 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดอนแก้ว
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
168 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านกลาง
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
169 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านกลาง
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
170 ชื่อหน่วยงาน อบต.ป่าสัก
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210