ภาคเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
151 บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
152 บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
153 บริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด แพร่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
154 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เชียงใหม่ องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards 2558
155 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เชียงใหม่ องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards 2558
156 มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก สาขาเชียงราย โครงการจัดตั้งมูลนิธิบ้านครูน้ำ เชียงราย องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards 2558
157 ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
158 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
159 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดคำพลาซ่า แม่ฮ่องสอน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
160 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำนวนตา แม่ฮ่องสอน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558

ภาคเหนือ

151 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
152 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
153 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
154 ชื่อหน่วยงาน มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards
ปีที่รับ 2558
155 ชื่อหน่วยงาน มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards
ปีที่รับ 2558
156 ชื่อหน่วยงาน มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก สาขาเชียงราย โครงการจัดตั้งมูลนิธิบ้านครูน้ำ
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards
ปีที่รับ 2558
157 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
158 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
159 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาดคำพลาซ่า
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
160 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำนวนตา
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210