ภาคเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
171 อบต.ม่อนปิ่น เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
172 อบต.สันกลาง เชียงราย พระปกเกล้า 2558
173 อบต.แม่ทา เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
174 อบต.แม่พริก เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
175 อบต.แม่พริก เชียงราย พระปกเกล้า 2558
176 เทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำพูน พระปกเกล้า 2558
177 เทศบาลตำบลลวงเหนือ เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
178 เทศบาลตำบลสุเทพ เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
179 เทศบาลตำบลหาดกรวด อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
180 เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558

ภาคเหนือ

171 ชื่อหน่วยงาน อบต.ม่อนปิ่น
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
172 ชื่อหน่วยงาน อบต.สันกลาง
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
173 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่ทา
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
174 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่พริก
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
175 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่พริก
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
176 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านแป้น
จังหวัด ลำพูน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
177 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลวงเหนือ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
178 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสุเทพ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
179 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดกรวด
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
180 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะคา
จังหวัด ลำปาง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210