จังหวัดนนทบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
61 บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด นนทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
62 บริษัท วินเซ็นท์ แฟคทอรี่ จำกัด นนทบุรี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2558
63 บริษัท เอช ซี เอ็น จำกัด นนทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
64 ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
65 ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
66 สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
67 สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
68 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2558
69 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
70 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558

จังหวัดนนทบุรี

61 ชื่อหน่วยงาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
62 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วินเซ็นท์ แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2558
63 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอช ซี เอ็น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
64 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
65 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
66 ชื่อหน่วยงาน สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
67 ชื่อหน่วยงาน สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
68 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2558
69 ชื่อหน่วยงาน สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
70 ชื่อหน่วยงาน สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210