จังหวัดนนทบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 กรมอนามัย นนทบุรี องค์กรโปร่งใส 2559
32 กรมอนามัย นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2559
33 กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
34 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำงาน 2559
35 บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด นนทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
36 บริษัท ธรรมรวยพร จำกัด นนทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
37 บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด นนทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
38 บริษัท วีพีเค ออโต้ จำกัด นนทบุรี จรรยาบรรณดีเด่น 2559
39 ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
40 ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบ.จอ.) กรมควบคุมโรค นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559

จังหวัดนนทบุรี

31 ชื่อหน่วยงาน กรมอนามัย
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2559
32 ชื่อหน่วยงาน กรมอนามัย
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2559
33 ชื่อหน่วยงาน กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
34 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำงาน
ปีที่รับ 2559
35 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
36 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ธรรมรวยพร จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
37 ชื่อหน่วยงาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
38 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วีพีเค ออโต้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2559
39 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
40 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบ.จอ.) กรมควบคุมโรค
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210