จังหวัดนนทบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
81 บริษัท ไอคอน เอ็กซ์ จำกัด นนทบุรี ช่อสะอาด 2557
82 สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
83 สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
84 สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
85 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน สำนักงานประกันสังคม นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
86 สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
87 สำนักโรคเอดส์ กรมควบคุมโรค นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
88 เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี พระปกเกล้า 2557
89 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
90 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556

จังหวัดนนทบุรี

81 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไอคอน เอ็กซ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2557
82 ชื่อหน่วยงาน สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
83 ชื่อหน่วยงาน สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
84 ชื่อหน่วยงาน สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
85 ชื่อหน่วยงาน สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน สำนักงานประกันสังคม
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
86 ชื่อหน่วยงาน สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
87 ชื่อหน่วยงาน สำนักโรคเอดส์ กรมควบคุมโรค
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
88 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
89 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
90 ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210