จังหวัดนนทบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
42 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
43 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
44 สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
45 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี องค์กรโปร่งใส 2559
46 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2559
47 สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
48 สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
49 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
50 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559

จังหวัดนนทบุรี

41 ชื่อหน่วยงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
42 ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
43 ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
44 ชื่อหน่วยงาน สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
45 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2559
46 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2559
47 ชื่อหน่วยงาน สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
48 ชื่อหน่วยงาน สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
49 ชื่อหน่วยงาน สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
50 ชื่อหน่วยงาน สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210