จังหวัดนนทบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
171 กรมส่งเสริมการส่งออก นนทบุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
172 กรมอนามัย นนทบุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
173 บริษัท ขอ-ขีด จำกัด นนทบุรี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2551
174 ศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
175 สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
176 สำนักงานประกันสังคม นนทบุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
177 สำนักงานประกันสังคม นนทบุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
178 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551

จังหวัดนนทบุรี

171 ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการส่งออก
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
172 ชื่อหน่วยงาน กรมอนามัย
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
173 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ขอ-ขีด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2551
174 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี กระทรวงพาณิชย์
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
175 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
176 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
177 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
178 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210