จังหวัดนนทบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 เทศบาลตำบลไทรม้า นนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
52 เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี พระปกเกล้าทองคำ 2559
53 โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
54 กรมควบคุมโรค นนทบุรี องค์กรโปร่งใส 2558
55 กรมควบคุมโรค นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2558
56 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นนทบุรี องค์กรโปร่งใส 2558
57 กรมอนามัย นนทบุรี องค์กรโปร่งใส 2558
58 กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
59 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
60 กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558

จังหวัดนนทบุรี

51 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไทรม้า
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
52 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
53 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
54 ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2558
55 ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2558
56 ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2558
57 ชื่อหน่วยงาน กรมอนามัย
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2558
58 ชื่อหน่วยงาน กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
59 ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
60 ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210