จังหวัดนนทบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
71 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
72 เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี พระปกเกล้า 2558
73 กรมควบคุมโรค นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2557
74 กรมควบคุมโรค นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2557
75 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2557
76 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
77 นางสาวอัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล นนทบุรี ช่อสะอาด 2557
78 นายรังสิต ศิรนานนท์ นนทบุรี ช่อสะอาด 2557
79 บริษัท มุมใหม่ จำกัด นนทบุรี ช่อสะอาด 2557
80 บริษัท โชอิง จำกัด นนทบุรี ช่อสะอาด 2557

จังหวัดนนทบุรี

71 ชื่อหน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
72 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
73 ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2557
74 ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2557
75 ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2557
76 ชื่อหน่วยงาน กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
77 ชื่อหน่วยงาน นางสาวอัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2557
78 ชื่อหน่วยงาน นายรังสิต ศิรนานนท์
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2557
79 ชื่อหน่วยงาน บริษัท มุมใหม่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2557
80 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โชอิง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2557

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210