จังหวัดนนทบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 เทศบาลตำบลเสาธงหิน นนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
22 เทศบาลตำบลไทรม้า นนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
23 เทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
24 กรมการค้าภายใน นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2559
25 กรมควบคุมโรค นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2559
26 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นนทบุรี องค์กรโปร่งใส 2559
27 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2559
28 กรมสุขภาพจิต นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2559
29 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
30 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559

จังหวัดนนทบุรี

21 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเสาธงหิน
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
22 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไทรม้า
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
23 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
24 ชื่อหน่วยงาน กรมการค้าภายใน
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2559
25 ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2559
26 ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2559
27 ชื่อหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2559
28 ชื่อหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2559
29 ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
30 ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210