จังหวัดนนทบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 จ.นนทบุรี นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2560
12 บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด นนทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
13 บริษัท ธรรมรวยพร จำกัด นนทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
14 บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด นนทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
15 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
16 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี องค์กรโปร่งใส 2560
17 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2560
18 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2560
19 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
20 สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560

จังหวัดนนทบุรี

11 ชื่อหน่วยงาน จ.นนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2560
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ธรรมรวยพร จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
15 ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
16 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
17 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2560
18 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2560
19 ชื่อหน่วยงาน สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
20 ชื่อหน่วยงาน สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210