จังหวัดนนทบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
91 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
92 กรมสุขภาพจิต นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2556
93 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
94 กรมอนามัย นนทบุรี องค์กรโปร่งใส 2556
95 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี องค์กรโปร่งใส 2556
96 นายชาติชาย ถุงเงิน นนทบุรี ช่อสะอาด 2556
97 บริษัท ธรรมรวยพร จำกัด นนทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
98 บริษัท น้อมจิตต์ แมนนูแฟกเจอร์ริ่ง จำกัด นนทบุรี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2556
99 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นนทบุรี SET Award 2556
100 บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด นนทบุรี ช่อสะอาด 2556

จังหวัดนนทบุรี

91 ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
92 ชื่อหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2556
93 ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
94 ชื่อหน่วยงาน กรมอนามัย
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2556
95 ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2556
96 ชื่อหน่วยงาน นายชาติชาย ถุงเงิน
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2556
97 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ธรรมรวยพร จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
98 ชื่อหน่วยงาน บริษัท น้อมจิตต์ แมนนูแฟกเจอร์ริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2556
99 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2556
100 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210