ภาคเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.ข่วงเปา เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2560
22 อบต.ข่วงเปา เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
23 อบต.คอรุม อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
24 อบต.ดอนแก้ว เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
25 อบต.ต้าผามอก แพร่ พระปกเกล้า 2560
26 อบต.ต้าผามอก แพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
27 อบต.ท่าผา เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
28 อบต.ท่าแฝก อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
29 อบต.บ้านทับ เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2560
30 อบต.บ้านทับ เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560

ภาคเหนือ

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.ข่วงเปา
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.ข่วงเปา
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
23 ชื่อหน่วยงาน อบต.คอรุม
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
24 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดอนแก้ว
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
25 ชื่อหน่วยงาน อบต.ต้าผามอก
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
26 ชื่อหน่วยงาน อบต.ต้าผามอก
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าผา
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าแฝก
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
29 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านทับ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
30 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านทับ
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210