ภาคเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท ไทยเอเซีย ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด แพร่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
12 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
13 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
14 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
15 ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศรีษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
16 สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 กรมปศุสัตว์ เชียงใหม่ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
17 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชียงราย บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เชียงใหม่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
19 อบจ.แพร่ แพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
20 อบจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560

ภาคเหนือ

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยเอเซีย ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
12 ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
13 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
14 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
15 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศรีษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
16 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 กรมปศุสัตว์
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
17 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด เชียงราย
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
18 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์วัฒนธรรมเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
19 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แพร่
จังหวัด แพร่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
20 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210