ฐานข้อมูลธรรมาภิบาล

สรุปข้อมูลธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่

ประเภทหน่วยงาน

เอกชน
9
ประชา
สังคม
0
รัฐ
3
รัฐ
วิสาหกิจ
0
อปท.
9
บริษัท ไทยเอเซีย ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
พื้นที่ ตำบล/แขวง ป่าแมต
อำเภอ/เขต เมืองแพร่
จังหวัด แพร่
ประเภทหน่วยงาน ภาคเอกชน

ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

ระดับรางวัล ระดับจังหวัด

ประเภทธรรมาภิบาล มิติหลักนิติธรรม มิติหลักคุณธรรม มิติหลักความโปร่งใส มิติหลักการมีส่วนร่วม มิติหลักสำนึกรับผิดชอบ มิติหลักความคุ้มค่า

หน่วยงานที่มอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210