จังหวัดเลย

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 เทศบาลตำบลด่านซ้าย เลย พระปกเกล้า 2557
12 เทศบาลตำบลด่านซ้าย เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
13 บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด เลย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
14 บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด เลย บรรษัทภิบาลดีเด่น 2556
15 บริษัท เมืองเลยฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด เลย ช่อสะอาด 2556
16 มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย เลย องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards 2556
17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนชัยยนต์-ปืนวิฑูรย์ เลย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
18 อบต.หนองหญ้าปล้อง เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
19 อบต.โพนสูง เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
20 เทศบาลตำบลด่านซ้าย เลย พระปกเกล้า 2556

จังหวัดเลย

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลด่านซ้าย
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลด่านซ้าย
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2556
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เมืองเลยฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนชัยยนต์-ปืนวิฑูรย์
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองหญ้าปล้อง
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพนสูง
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลด่านซ้าย
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210