จังหวัดเลย

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 เทศบาลตำบลนาด้วง เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
22 เทศบาลตำบลภูเรือ เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
23 อบต.เชียงกลม เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
24 เทศบาลตำบลด่านซ้าย เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
25 เทศบาลตำบลนาด้วง เลย พระปกเกล้า 2555
26 โครงการฟื้นฟูผู้พิการชุมชน มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม เลย องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards 2555
27 บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด เลย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2554
28 มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน เลย องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards 2554
29 อบต.โพนสูง เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
30 เทศบาลตำบลนาอ้อ เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดเลย

21 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาด้วง
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
22 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลภูเรือ
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน อบต.เชียงกลม
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
24 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลด่านซ้าย
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
25 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาด้วง
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
26 ชื่อหน่วยงาน โครงการฟื้นฟูผู้พิการชุมชน มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards
ปีที่รับ 2555
27 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2554
28 ชื่อหน่วยงาน มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards
ปีที่รับ 2554
29 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพนสูง
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
30 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาอ้อ
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210