จังหวัดเลย

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 เทศบาลเมืองเลย เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
32 โรงพยาบาลเลย เลย คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
33 โรงพยาบาลเลย เลย คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
34 อบต.กกดู่ เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
35 อบต.โพนสูง เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
36 เทศบาลตำบลท่าลี่ เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
37 โรงพยาบาลเลย เลย คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
38 โรงพยาบาลเลย เลย คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551

จังหวัดเลย

31 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองเลย
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
32 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเลย
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
33 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเลย
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
34 ชื่อหน่วยงาน อบต.กกดู่
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
35 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพนสูง
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
36 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าลี่
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
37 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเลย
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
38 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเลย
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210